Tørring Vandværk a.m.b.a.

Vandkvalitet og Kontrol

 

Vandkvalitet

 

Drikkevandskvalitet i Hedensted Kommune

Vandforsyningen i Hedensted Kommune varetages af et enkelt kommunalt vandværk, en række private vandværker samt private enkeltindvindinger.

Tilsyn med vandkvaliteten i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune fører tilsyn med vandværkerne, herunder vandkvaliteten, samt udfører vandforsyningsplanlægning og medvirker til grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven.

På vandværker udføres de lovmæssigt foreskrevne forskellige undersøgelser for at kontrollere drikkevandets kvalitet.

Hyppighed

Frekvensen hvormed prøverne bliver udtaget afhænger af vandværkets størrelse. Men drikkevandet undersøges mindst en gang årligt og boringerne hvert 4. eller 5. år. Er der behov for det, tages det flere prøver.

Beskyttelse af grundvand

Vi bor oven på vores grund- og drikkevand. Bevarelsen af det rene grundvand er i høj grad afhængig af den enkeltes indsats og omtanke. Nedenfor kan du se de største områder, hvorfra der hentes grundvand i Hedensted Kommune. Det kaldes indvindingsområder.

Drikkevandskontrol

Se aktuelle resultater for vandkvaliteten 
(data trækkes direkte fra den Nationale boringsdatabase "Jupiter")

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal.

 

Begrebsforklaringer

Begrænset kontrol

En kontrol på ledningsnettet. Den omfatter parametre der kan ændre sig fra vandværket til forbrugeren, f.eks. jern, bakterier, lugt, smag og udseende.

Normal kontrol

En kontrol på vandværket, der omfatter samme parametre, der kan vise om vandet er forurenet, f.eks. jern, nitrat, bakterier, lugt, smag og udseende.

Udvidet kontrol

En kontrol på vandværket, der omfatter det samme som den normale kontrol samt en række andre parametre, f.eks. ilt, nogle salte og metaller. Den udvidede kontrol er blandt andet for at sikre, at den vandbehandling, der finder sted på vandværket (iltning, filtrering) er god nok.

Kontrol med sporstoffer

En kontrol der som regel udtages på ledningsnettet. Kontrollen skal blandt andet vise, om ledningsnettet eller vandbehandlingen afgiver uønskede stoffer. Er endvidere med til at vise, om forurenede grunde påvirker drikkevandet.

Kontrol med organiske mikroforureninger

En kontrol der udtages på vandværket. Den omfatter stoffer som f.eks. pesticider, olieprodukter og klorforbindelser. Parametrene vælges for det enkelte vandværk ud fra hvilke forureningskilder der findes i indvindingsoplandet. Kontrollen skal sikre at drikkevandet ikke forurenes af de forureningskilder der findes i oplandet f.eks. sprøjtebehandlede arealer, tankstationer og andre virksomheder.

Boringskontrol

En kontrol der udtages fra de enkelte indvindingsboringer. Denne kontrol minder meget om den udvidede kontrol, bortset fra, at der normalt ikke undersøges for bakterier. Kontrollen omfatter ligeledes kontrol men sporstoffer samt organiske mikroforureninger.


Når du skal have fat i os


 

 

Tørring Vandværk A.m.b.a.
Østergade 23
7160 Tørring
Tlf. : 75 80 16 51


 

Mangler du vand?

Ølholm El
Banevej 9, Ølholm
7160 Tørring
Tlf.: 7580 5455


 

Forespørgsel om regninger

Kasserer Bente Ladegaard

Ringvænget 5, 8722 Hedensted    
Tlf.: 2961 6075
Mail: bogholder@torringvand.dk


 

Spørgsmål om driften

Driftsansvarlig Jimmi Pedersen 
Bygade 25             
7160 Tørring                            
Tlf.: 27 82 22 49
Mail: drift@torringvand.dk


 

Øvrige spørgsmål til  vandværket                                                 
Formand Carsten Nim Pedersen
Lydiavej 3
7160 Tørring
Telf: 2020 2786
Mail: formand@torringvand.dk

 


 

Vi samarbejder med 

 

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 9.7º dH


Senest målt den: 28-09-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt