Vedtægter for Tørring Vandværk A.m.b.a.

Godkendte vedtægter pr. 18. august 2020

VEDTÆGTER

FOR

TØRRING VANDVÆRK

A.m.b.a.

SE-nr. 33 84 58 04

 

§ 1

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tørring Vandværk A.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Hedensted Kommune.

 

§ 2 Formål.

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

§ 3 Medlemmer.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte lejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

§ 4 Medlemmernes rettigheder.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ. 

Selskabets vedtægter, regulativ og gældende takstblad kan, om ønskes, udleveres ved indmeldelse. Disse fremgår også af selskabets hjemmeside: torringvand.dk 

 

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

 

§ 6 Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. 

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. 

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 

§ 7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest d. 31. januar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. 4Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af ekstern revisor.
  8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i protokollen, der underskrives af dirigenten.

 

§ 8 Stemmeret og afstemninger.

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom vedkommende ejer.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær – eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 9 Bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Hvert år vælges 2 suppleanter. Efter opnået stemmetal eller ved lodtrækning vælges 1. & 2. suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode. Suppleanten indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende vagperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de, efter dens eget skøn, nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan, i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud, pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af gældende takstblad.

 

§ 10 Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 11 Regnskab.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelse.

 

§ 12 Opløsning.

Opløsning kan kun besluttes såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer for.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

§ 13 Ikrafttræden.

Vedtægternes §4 afsnit 2, §7 afsnit 7, § 8 afsnit 5, § 9 afsnit 2, 7 & 8, § 11 afsnit 3 og § 13 er ændret på den ordinære generalforsamling den 30. juni 2020 og efterfølgende vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 18. august 2020.

Underskrifter i vedhæftede dokument til download:

Download vedtægterne her...

Billede 3 Til H Side 280X600px