Tørring Vandværk A.m.b.a.

Referat fra ordinær generalforsamling d. 30. juni 2020. (Udskudt på grund af Coronakrisen)

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bjarne Johansen.
 2. Bestyrelsens beretning for driftsåret 2019 forelægges af fmd.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. (revisor.)
 4. Budget for driftsåret 2020 forelægges til godkendelse. (gennemgås af fmd.)
 5. Indkomne forslag. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændringer i vedtægterne.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  1. Thorvald Bendixen Modtager ikke genvalg
  2. Eskild Lauridsen Modtager genvalg
  3. Bestyrelsen foreslår Carsten Nim Pedersen
 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er:
  1. Leif Iversen. Modtager genvalg.
  2. Claus Clausen Modtager genvalg.
  3. Thorvald Bendixen Opstiller til valg.
 8. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant. På valg er:
  1. Bjarne Johansen Modtager genvalg
  2. Suppleant Hans Klejstrup Modtager genvalg
   Forventes at bortfalde, såfremt vedtægtsændringerne vedtages.
 9. Valg af ekstern revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Lidegaard Revision.
 10. Eventuelt.
 11. Afslutning ved fmd.


Udover bestyrelsen, kasserer og revisor var mødt 14.

Formanden bød velkommen og foreslog Bjarne Johansen som dirigent, som efterfølgende blev valgt.

1. Valg af dirigent.

Bjarne Johansen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Derefter fortsatte generalforsamlingen med dagsordenen.

2. Bestyrelsens beretning for driftsåret 2019.

Formanden omtalte følgende:.
Vi har haft Jydsk Termografi center i gang med at lede efter lækager på ledningsnettet, dog uden det helt store held.
Vi har omlagt forsyningsledningen omkring Q8. Den gamle ledningsføring gik over private grunde og var meget uhensigtsmæssig. I samme forbindelse blev der flyttet eller opsat målerbrønde.
Vi har indledt en dialog med Ølholm vandværk. Vi drøftede bl.a. muligheden for at kunne hjælpe hinanden med vandforsyning i nødstilfælde.
Vi er overgået til fibernet for at tilsikre en hurtig og stabil kommunikation værkerne imellem til vores SRO-anlæg.
Vi har haft den årlige gennemgang af vores system vedr. EU’s persondataforordning.
I forbindelse med fjernvarmens renovering af deres ledning på Engvej har vi fornyet forsyningsledningen og opsat målerbrønde, hvor målerne sad inde i husene.
Vi har fået kontrolleret og verificeret alle vores hovedvandmålere. Det er dem, der registrerer vores udpumpede mængder og giver disse oplysninger videre til SRO-anlægget. Det er vigtigt at de viser korrekt, da de bruges ved beregningen af spild, som videregives til Told og Skat.
Vi har fået godkendt takstbladet for 2020. Der er kun små justeringer på entreprenørarbejde i forbindelse med forsynings- og stikledninger. Selve vandprisen er uændret.
I forbindelse med at jeg har meddelt bestyrelsen at jeg fratræder som formand i 2021, har vi truffet aftale med Torben Nielsen om at han overtager værkpasningen i fjerde kvartal i år. I bestyrelsen har vi arbejdet med en ny struktur, således at formandshvervet herefter bliver af rent administrativ art.

Medlemsstatus.
Ved udgangen af år 2019 var vi 1.191 medlemmer. Nogle andelsforeninger tæller kun som 1 medlem, selvom der er mange forbrugere. Det samme gør sig gældende for DOMEA’s ejendomme.

Bestyrelsesarbejdet.
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Dertil kommer formødet forud for generalforsamlingen, samt selve generalforsamlingen.

Udpumpet vandmængde.
Der er totalt udpumpet 169.793 m3 fordelt med 11.664 m3 til Hjortsvang og 158.129 m3 til Tørring. Det er ca. 10% mindre end sidste år, men vi har jo også haft en meget våd sommer.

Det målte forbrug og spild%.
Det målte forbrug til Tørring er 142.980 m3. Det giver et spild på 15.149 m3 svarende til 9,58%. Det indikerer, at vi skal fortsætte vores søgning efter lækager.

Solceller.
Vores solceller har i 2019 produceret 8.813 kWh. Dermed har vores solcelleanlæg i alt produceret 63.074 kWh og har sparet atmosfæren for en udledning på lidt over 18 tons CO2.
Takstblad
Med basis i vores budget for 2020 samt oversigt over kommende investeringer har vi fået godkendt vandværkets takstblad for 2020. Det indeholder kun små stigninger på ledningsarbejder i forbindelse med tilslutningsafgifter og vandprisen fastholdes derfor uden stigninger.

Vandkvalitet
Til trods for at der med mellemrum fremkommet skrækudsagn om forurenet vand på flere vandværker, kan vi i Tørring melde hus forbi. Vi har stadig vand af fineste kvalitet. Dette indebærer, at vi kun skal udtage halvt så mange prøver som normalt kræves. Vores vand ligger på alle parametre under de vejledende værdier, der må tolkes som max. værdier, der ikke må overskrides. Kan ses på hjemmesiden.

Værkets økonomiske tilstand
Det er bestyrelsens vurdering at vandværkets økonomiske tilstand er god hvilket vil fremgå af regnskabet når dette forelægges til godkendelse.

Fremtidige projekter.
Det vigtigste projekt i 2020 bliver indtil videre udskiftning af forsyningsledningen på Vibevej med stikveje. Det er et meget dyrt projekt, så vi forventer ikke andre store omkostningstunge aktiviteter i 2020 udover rensning af rentvandstankene på Østergadeværket.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. (revisor.)

Revisor forelagde regnskabet for driftsåret 2019. Efter afskrivninger for kr. 709.898 blev årets resultat kr 0. Regnskaber kan ses på vandværkets hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget for driftsåret 2020.

Formanden forelagde budget for driftsåret, der efter afskrivninger på kr. 669.500 udviste et resultat på kr. 0.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægterne, således at disse blev opdaterede. Formanden gennemgik ændringerne, som også var at finde på vandværkets hjemmeside. Ændringsforslagene blev godkendt, men da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne blev det meddelt at ekstraordinær generalforsamling ville blive afholdt d. 18. august 2020.

6. Valg til bestyrelsen.

Til bestyrelsen genvalgtes Eskild Lauridsen og nyvalgtes Carsten Nim Pedersen.

7. Valg af suppeanter.

Til 1’ suppleant genvalgtes Leif Iversen, og til 2’ suppleant genvalgtes Claus Clausen.

8. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant.

Bjarne Johansen genvalgtes til intern revisor og Hans Klejstrup genvalgtes til revisorsuppleant. Der blev gjort opmærksom på, at såfremt vedtægtsændringerne senere blev godkendt, ville de interne revisorer ikke længere skulle foretage kontrol.

9. Valg af ekstern revisor.

Lidegaard revision genvalgtes til vandværkets revisor.

Der var intet under eventuelt.

Til afslutning takkede formanden det afgående bestyrelsesmedlem Thorvald Bendixen for 24 års tro tjeneste i bestyrelsen. Der var også en tak til værkets leverandører og aftenens dirigent.

Senere blev det meddelt at bestyrelsen havde konstitueret sig således:

Formand Eyvind Stæger-Holst
Næstformand Carsten Nim Pedersen
Sekretær Eskild Lauridsen.

Download referatet her...⬇️