Vandkvalitet og Kontrol

Vandkvalitet

 

Drikkevandskvalitet i Hedensted Kommune

Vandforsyningen i Hedensted Kommune varetages af et enkelt kommunalt vandværk, en række private vandværker samt private enkeltindvindinger.

Tilsyn med vandkvaliteten i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune fører tilsyn med vandværkerne, herunder vandkvaliteten, samt udfører vandforsyningsplanlægning og medvirker til grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven.

På vandværker udføres de lovmæssigt foreskrevne forskellige undersøgelser for at kontrollere drikkevandets kvalitet.

Hyppighed

Frekvensen hvormed prøverne bliver udtaget afhænger af vandværkets størrelse. Men drikkevandet undersøges mindst en gang årligt og boringerne hvert 4. eller 5. år. Er der behov for det, tages det flere prøver.

Beskyttelse af grundvand

Vi bor oven på vores grund- og drikkevand. Bevarelsen af det rene grundvand er i høj grad afhængig af den enkeltes indsats og omtanke. Nedenfor kan du se de største områder, hvorfra der hentes grundvand i Hedensted Kommune. Det kaldes indvindingsområder.

Drikkevandskontrol

Hedensted Kommune's hjemmeside om drikkevand og kontrol her >>>


Begrænset kontrol


En kontrol på ledningsnettet. Den omfatter parametre der kan ændre sig fra vandværket til forbrugeren, f.eks. jern, bakterier, lugt, smag og udseende.

Normal kontrol

En kontrol på vandværket, der omfatter samme parametre, der kan vise om vandet er forurenet, f.eks. jern, nitrat, bakterier, lugt, smag og udseende.

Udvidet kontrol

En kontrol på vandværket, der omfatter det samme som den normale kontrol samt en række andre parametre, f.eks. ilt, nogle salte og metaller. Den udvidede kontrol er blandt andet for at sikre, at den vandbehandling, der finder sted på vandværket (iltning, filtrering) er god nok.

Kontrol med sporstoffer

En kontrol der som regel udtages på ledningsnettet. Kontrollen skal blandt andet vise, om ledningsnettet eller vandbehandlingen afgiver uønskede stoffer. Er endvidere med til at vise, om forurenede grunde påvirker drikkevandet.

Kontrol med organiske mikroforureninger

En kontrol der udtages på vandværket. Den omfatter stoffer som f.eks. pesticider, olieprodukter og klorforbindelser. Parametrene vælges for det enkelte vandværk ud fra hvilke forureningskilder der findes i indvindingsoplandet. Kontrollen skal sikre at drikkevandet ikke forurenes af de forureningskilder der findes i oplandet f.eks. sprøjtebehandlede arealer, tankstationer og andre virksomheder.

Boringskontrol

En kontrol der udtages fra de enkelte indvindingsboringer. Denne kontrol minder meget om den udvidede kontrol, bortset fra, at der normalt ikke undersøges for bakterier. Kontrollen omfatter ligeledes kontrol men sporstoffer samt organiske mikroforureninger.

Billede 17 Til H Side 280X600px